måndag 22 april 2013

Sverige stödjer förslag till EU-regler som begränsar användningen av växtskyddsmedel som är farliga för bin

CC BY-ND Some rights reserved by Joe Thomissen
Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet 

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag för att begränsa användningen av tre ämnen i gruppen neonikotinoider som används för bekämpning av insekter. Anledningen är att den Europeiska livsmedels-myndigheten, EFSA, bedömt att ämnena kan ge allvarliga skador på bin och bisamhällen. Kommissionen söker nu medlemsstaternas stöd för förslaget.

- Det är helt grundläggande att skydda bin och andra pollinerare utifrån deras betydelse i ekosystemet och i livsmedelsproduktionen. Därför välkomnar och stödjer Sverige förslaget, säger miljöminister Lena Ek.

Användningen av växtskyddsmedel i jordbruket kan vara en anledning bland flera till den massutslagning av bisamhällen som observerats på flera håll i världen de senaste åren. För de tre neonikotinoider vars risker nu bedömts är EFSA:s slutsats att användningen bara är acceptabel på grödor som inte är attraktiva för honungsbin, d.v.s. där bina inte är intresserade av växtens pollen och nektar. En annan slutsats är att det inte kan uteslutas att bina påverkas när de kommer i kontakt med dammpartiklar i samband med sådd av utsäde som behandlats med växtskyddsmedlet.

Sverige tillhör de länder i Europa som har de mest långtgående begränsningarna för neonikotinoider. Men nationella initiativ motverkas idag av att betat utsäde kan röra sig fritt på EU-marknaden.

-Trots att vi i Sverige förbjudit användning har förbudet kunnat kringgås genom att utsäde som betats i ett annat EU-land kan föras in i Sverige. Därför måste vi få till EU-gemensamma åtgärder, avslutar miljöminister Lena Ek.

Hittills har knappt hälften av medlemsstaterna ställt sig bakom förslaget medan övriga antingen motsatt sig eller önskat skjuta fram ställningstagandet i väntan på ytterligare underlag. Ärendet behandlas härnäst i den s.k. omprövningskommittén den 29 april.

Inga kommentarer: