lördag 10 november 2012

Värdet av binas pollinering

Jordbruksverket har nyligen publicerat en rapport som kartlägger värdet av binas pollinering i Sverige: Värdet av honungsbins pollinering av grödor i Sverige. Rapporten är skriven av Thorsten Rahbek Pedersen och innehåller intressanta fakta kring biodlingens betydelse inom jordbruk.

Värdet av binas pollinering uppskattas till mellan 260 och 466 miljoner kronor. Hela 82% av pollineringens ekonomiska värde kommer från oljeväxter, äpplen och jordgubbar. Ett stort problem idag är att arealer med pollineringskrävande grödor växer betydligt snabbare än antalet bisamhällen och därför finns det bekymmer inför framtiden.

- Eftersom det tyvärr inte finns anledning att tro att antalet bisamhällen i Sverige har ökat i samma utsträckning som arealen av grödor som behöver eller gynnas av insektspollinering kan det ifrågasättas om ökningen av pollineringens värde i speciellt höstoljeväxter är realistisk. Vårraps, åkerbönor och rödklöverfrö blommar däremot vid en tidpunkt då det ofta saknas bra pollen- och nektarväxter i öppet landskap och där bisamhällena är som störst. Det är en internationell trend att arealen med pollineringskrävande grödor ökar snabbare än antalet bisamhällen. Medan antalet honungsbin globalt har ökat cirka 45 % de senaste 50 åren har arealen med grödor som behöver eller gynnas av pollinering globalt ökat med mer än 300 % (Aisen & Harder, 2009).

Inga kommentarer: